måndag 9 april 2018

Kristendomen (minikurs)

Kristendomen
Kristendomen är världens största religion med omkring 1,6 miljarder anhängare. De tre huvudgrupperna inom kristendomen är de ortodoxa kyrkorna, den katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna.

Uppkomst. 
Kristendomen uppstod i det lilla landet Israel for cirka 2000 år sedan. Då var landet Israel ockuperat
av romarna. Det judiska folket i Israel väntade då på att Messias skulle komina. Judarna ansåg att Messias skulle vara en god härskare som skulle vara sänd av Gud. Men Messias skulle inte vara någon Gud utan en människa liksom andra. Denna Messias skulle befria Israel från det förtryck som romarna orsakade i landet.

Jesus.
Vid den här tiden vandrade Jesus omkring och predikade om Gudsriket. Ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta fick tillhöra detta rike. Det fanns judar som trodde att han var den Messias som man väntade på. Men de flesta blev besvikna på Jesus när han inte ville göra uppror mot romarna, När Jesus var drygt 30 år greps han av romerska soldater och dömdes som en upprorsman till döden och blev korsfäst, som var
en vanlig avrättningsmetod i romarriket.

Den första församlingen. 
De flesta judarna glömde snart bort Jesus, men en del av Jesu anhängare fortsatte att
tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden och tagits upp till Gud i himlen. Snart skulle han komma tillbaka till jorden och bli världens frälsare. De första anhängarna i den första församlingen i Jerusalem var judar (som Jesus) och de ansåg inte alls att de hade skapat en ny religion. De levde som judar och följde de judiska lagarna och reglerna.

De första kristna. 
Runt om i Romarriket levde grupper av judar. Till dem reste Jesu efterföljare, exempelvis
Petrus och Paulus, och på vissa ställen lyckades de övertyga människor om att Jesus var Messias, och det bildades olika kristna församlingar. De som ansåg att Jesus var Messias började säga Jesus Messias.
I Romarriket var grekiskan det finns språket och ordet Messias heter Christös på grekiska. Snart började man säga Jesus Christös Jesus Kristus- i stället, och nu började församlingsmedlemmarna kalla sig f ö r kristna.

Kristendomen segrar. 
I början av 300-talet var ungefär 15 procent kristna av invånarna i Romarrikets historia.
Till en början förföljdes de kristna i det romerska riket. Men år 380 blev kristendomen statsreligion i hela det romerska riket. Nu behövde de kristna inte samlas i hemlighet och man kunde bygga kyrkor. Så småningom blev biskopen i Rom kyrkans ledare. Han kom senare att kallas för påve.
År 395 delades det romerska riket i det Västromerska och det Östromerska riket. Den östliga delen bildade en särskild kyrka som senare har kallats den grekisk ortodoxa, den andra delen blev katolska kyrkan.
En orsak till splittringen var att de kristna i öst inte ville erkänna biskopen i Rom som påve och som ledare för alla kristna

Ortodoxa kyrkan. 
Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt
land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna mellan 150 och 200 miljoner anhängare. De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa, exempelvis Grekland. Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa. Varje kyrka är självständig, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) är den främste av de olika kyrkornas ledare. I Sverige finns det cirka 100 000 medlemmar i den ortodoxa kyrkan.

Katolska kyrkan.
Det finns drygt 1000 miljoner katoliker runt om i världen. Det innebär att den är världens
största kyrka. Mer än hälften av alla katoliker lever i Latinamerika. Mindre än en tredjedel finns i Europa. I Sverige finns det cirka 200 000 katoliker
Ordet katolsk betyder allomfattande. Det innebär att kyrkan står öppen för alla människor. I andra kyrkor säger man oftast den romersk-katolska kyrkan, eftersom den styrs från Rom.
Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Enligt katolsk uppfattning går påvens ämbete tillbaka till aposteln Petrus som Jesus utsåg till de första kristnas ledare.
Påven betraktas som Jesu ställföreträdare på jorden.Frågor: 1. Vilka är de tre huvudgrupperna inom kristendomen? 2. Nämn fakta om Jesus. 3. Nämn fakta om den
första församlingen. 4. När segrade kristendomen i romarriket? 5. Hur delades kyrkan upp, och varför? 6. Nämn
fakta om den ortodoxa kyrkan. 7. Nämn fakta om den katolska kyrkan. 8a Vad skiljer de tre huvudgrupperna inom kristendomen åt?Kristendomen forts...

Protestantiska kyrkor.
Under 1500-talet protesterade den tyske munken Martin Luther mot vad han ansåg vara
fel inom den katolska kyrkan. Luther ansåg att man borde lyda Bibeln och inte det som påven sade. Påven blevrasande på Luther och försökte utestänga honom från kyrkan (bannlysa honom). Men det lyckades inte. Många slutade att lyda påven och på det sättet bildades en ny kyrka, den evangelisk-lutherska. Luthers anhängare kallades också för protestanter. Luthers kyrka finns nu bland annat i Tyskland och i Norden.
I Schweiz protesterade den stränge fransmannen Calvin på liknande sätt som Luther hade gjort. Det ledde till att kalvinska eller reformerta kyrkor bildades. De finns bland annat i Schweiz, Skottland, Holland och USA.
I England uppstod den anglikanska kyrkan som är en blandning av protestantiskt och katolskt.

Bibeln. 
Att Bibeln är den viktigaste kristna boken är alla kristna eniga om. Bibeln består av Gamla testamentet och Nya testamentet. Gamla Testamentets texter fanns redan på Jesu tid. Det är judarnas Bibel. När Jesus talade om skrifterna menade han den judiska Bibeln som han lärde sig läsa och älska. Gamla testamentet beskriver de
förbund (avtal) som judarna slöt med Gud i forntiden. Gamla testamentet handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Därför är dessa böcker judendomens heliga skrifter.
Nya testamentets 27 böcker innehåller skrifter om Jesu liv, berättelser om hur kyrkan började samt brev från Paulus och andra. Nya testamentet är kristendomens viktigaste skrift. Det som skrivs i Nya testamentet handlar om hur Gud har räddat alla människor och gett dem möjlighet till ett evigt liv. Det har han gjort genom att sända Jesus till jorden där han med sitt liv, sin död och sin uppståndelse har besegrat döden.
I Nya testamentet beskrivs Jesus som den Messias som Gamla testamentet talar om. Alla kristna anser att Bibeln är Guds ord. En del tror att allt som står i Bibeln är sant, till exempel att världen skapades på sex dagar.
Människor som tror på detta sätt brukar kallas för bokstavstroende. Andra kristna tror inte att varje händelse nödvändigtvis är helt sann. I stället försöker de tolka det budskap som texten har.

Den kristna läran. 
De kristna kyrkorna skiljer sig åt på många sätt. Men det som är gemensamt i den kristna
tron är en berömd sammanfattning av vad Bibeln säger, nämligen den apostoliska trosbekännelsen. Den texten läses varje söndag av präster i tusentals kyrkor världen över.

Gud Fader.
Den första delen av trosbekännelsen säger att vi tror på Gud som har skapat världen. Även om
ingen vet hur Gud ser ut så finns hans kraft överallt. Han har en speciell mening med människorna och han bryr sig om varje människa.

Jesus-Frälsaren.
Andra delen av trosbekännelsen tar upp om gudamänniskan Jesus Kristus som i Bibeln kallas
för Guds son. Jesus dog på ett kors för att människorna skulle få förlåtelse för sina synder. Genom sin död frälste (räddade) han oss alla från synd och evigt straff. En dag ska han komina tillbaka, och då ska alla döda uppstå.

Heliga Anden.
Den tredje delen av trosbekännelsen berättar om den heliga Anden. Genom den heliga Anden är
Gud närvarande överallt och hjälper oss människor. När en människa döps får hon del av den heliga Anden som leder och hjälper henne i livet.

Dopet.
Bruket att döpa går tillbaka till Jesu tid och de första kristna. Dopet är en symbol f ö r död (från det gamla livet) och uppståndelse (till livet med Kristus) Man brukar sägas att den som döps blir upptagen i den kristna församlingen. Enligt kristen tro blir människan renad från synd genom dopet. Före dopet är barnet i det ondas våld. Genom dopet befrias barnet och kommer in under Guds beskydd.

Nattvarden.
De flesta samfund firar den heliga nattvarden. I nattvarden får den troende bröd och vin av prästen.
I vissa samfund får man endast bröd. Nattvarden kan tolkas på olika sätt. En del kristna menar att brödet och vinet förvandlas under mässan och blir Kristi kropp och blod, men andra säger att så inte är fallet, utan att nattvardsgudstjänsten erbjuder den troende att minnas berättelsen om hur Jesu delade bröd och vin med sina lärjungar vid påskmåltiden.

Frälsning.
Ordet frälsning betyder räddning. En kristen person anser att Jesus är frälsaren som Gud sände till
världen. Enligt kristen tro finns ingen annan väg till frälsning. I Bibeln säger Jesus om sig själv: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Frågor. 
8b. Nämn några fakta om Martin Luther. 9. Vad är skillnaden mellan Gamla och Nya testamentet för en kristen? 10. Nämn fakta om den kristna läran, med dess tre delar. 11. Varför är dopet en viktig rit inom kristendomen? 12. Varför firas nattvarden? 13. Förklara begreppet: frälsning. 14 Vad är ett sakrament?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar